Podmienky súťaží

Súťaž o vstupenky na Ples s Kortinou

Výherca získa dve vstupenky na Ples s Kortinou v termíne 19. 1. 2019.

Súťaž bude prebiehať od 3. 1. 2019 do 9. 1. 2019 do 12h.
Pre účasť v súťaži je treba vložiť odpoveď na súťažnú otázku pod súťažný príspevok na Facebookovej stránke https://www.facebook.com/chatahradok 


Súťaž o poukaz na svadbu v hodnote 500 eur

Výherca získa poukaz na svadbu v hodnote 500 eur v termíne 1. 6. 2019 realizovanú na Chate Hrádok.

Súťaž bude prebiehať od 10. 12. 2018 do 23. 12. 2018 do polnoci.

Pre účasť v súťaži je treba vložiť odpoveď na súťažnú otázku pod súťažný príspevok na Facebookovej stránke https://www.facebook.com/chatahradok

Súťažná otázka: Koľko ľudí môžete maximálne pozvať na svadbu realizovanú na Chate Hrádok?

Výherca bude určený losovaním dňa 24. 12. 2018. Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom Facebooku a následne mu bude zaslaný výherný poukaz.

Všeobecné pravidlá:

 1. Účastníkom súťaže sa stáva každý účastník, ktorý akceptuje pravidlá súťaže, spĺňa tieto podmienky a zašle prostredníctvom komentára na Facebooku odpoveď na súťažnú otázku.

 2. Organizátorom súťaže Ing. Róbert Žiško so sídlom Bystričianska cesta 722/18A, Kamenec pod Vtáčnikom, prevádzka: Ružičková 593/55, IČO: 45 261 954 (ďalej len "organizátor").

 3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov (alebo súťažiaci mladší ako 18 rokov so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s doručovacou adresou na území Českej alebo Slovenskej republiky alebo právnická osoba s doručovacou adresou na území Českej alebo Slovenskej republiky. Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci organizátora a osoby im blízke a osoby, ktoré sa podieľali na tvorbe súťaže či súťažného videa, otázky, či obrázku.

 4. Organizátor nemusí uchovávať dotazy účastníkov a nemá povinnosť na dotazy odpovedať.

 5. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo skrátiť/predĺžiť, prerušiť alebo zrušiť súťaž či zmeniť jej pravidlá.

 6. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo v sporných prípadoch rozhodnúť s konečnou platnosťou podľa vlastného uváženia.

 7. Vstupom do súťaže sa všetci účastníci zaväzujú dodržiavať jej pravidlá.

 8. Súťaž nie je žiadnym spôsobom propagovaná, prevádzkovaná, sponzorovaná alebo spojená so spoločnosťou Facebook a táto spoločnosť za jej priebeh nijako nezodpovedá. Informácie poskytnuté v rámci súťaží nebudú tejto spoločnosti žiadnym spôsobom sprístupnené. Spoločnosť Facebook je kompletne oslobodená od záväzkov každého účastníka súťaže. Všetky dotazy, komentáre alebo sťažnosti ohľadne súťaží musia byť adresované organizátorovi, nie Facebooku.

 9. Organizátor si po skončení súťaže vyhradzuje právo na fotografiu, na ktorej bude výherca s danou výhernou cenou. Túto fotografiu zaobstará výherca sám a zašle súkromnú správu facebookovej stránke Chata Hrádok alebo na e-mail info@hradok.sk

 10. Účastník súťaže poskytuje vložením komentára ako odpovedi na súťažnú otázku organizátorovi výslovný súhlas s tým, aby organizátor súťaže spracoval poskytnuté osobné údaje (meno, priezvisko, facebookové meno a prípadne doručovaciu adresa) vo svojej marketingovej databáze a databázach všetkých spracovateľov tejto databáze za účelom ponúkania obchodu a služieb.

 11. Organizátor súťaže týmto informuje každého účastníka súťaže, ktorý poskytol v súťaži svoje osobné údaje k spracovaniu podľa predchádzajúceho odstavca, o jeho právach vyplývajúcich zo zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len "zákon"), tj. najmä o tom, že poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, že účastník má právo prístupu k nim a že má právo sa pri porušení zákona obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so žiadosťou o zaistenie nápravy, ako aj o ďalších právach vyplývajúcich z §§ 11 a 21 tohto zákona. Súhlas k spracovaniu údajov môže byť za podmienok zákona kedykoľvek odvolaný na adrese sídla organizátora.